Wednesday, March 10, 2010

廣告時間 - 今晚做電台嘉賓

今晚 11:30

恐怖在線, 香港人網 2台.

客席嘉賓: 周法緣


(留意佢呢個係 2 台黎架, 1 台係講時事個類別.

如果今晚無時間, 可以第二日click 節目重溫)

No comments: