Monday, January 27, 2014

公開 2014 馬年行運秘訣今年真正進入馬年的時間是二月四日,也是農曆的初五,有些在職人士已開始上班。如何能夠加強馬年的運勢,或於新年的開始便得到貴人的扶助,無論是犯太歲或沖太歲,也應該要好好準備一下。

首先要留意自己是什麼生肖,以及生肖是屬於什麼五行:

虎、兔                  屬木

龍、羊、狗、牛  屬土

蛇、馬                  屬火

猴、雞                  屬金

豬、鼠                  屬水

屬蛇和馬

因是值年太歲的比和,初五當天身上應穿上少量鮮色的衣物,身上必需帶備 4 張一百元鈔票,和 9 張十元鈔票,此稱為 本命數本命數要放在身邊 (即是手袋或銀包) 至少七天才會見效,如不小心使去鈔票,必需盡快補回,此數於頭一個月最快見效,最長效力為三個月。三個月後,這此鈔票必需於正當場合花費出去,即是不可於夜場或賭場花掉。

如使用此法後的十天之內已迅速見效,必需於家宅或辦公室的門口另放一個 本命數,可發揮到最強效果。


屬虎和兔

因是值年太歲的貴人,初五當天身上應穿上少量綠色的衣物,身上必需帶備 5 張一百元鈔票,和 10 張十元鈔票,此稱為 本命數本命數要放在身邊 (即是手袋或銀包) 至少七天才會見效,如不小心使去鈔票,必需盡快補回,此數於頭一個月最快見效,最長效力為三個月。三個月後,這此鈔票必需於正當場合花費出去,即是不可於夜場或賭場花掉。

如使用此法後的十天之內已迅速見效,必需於家宅或辦公室的門口另放一個 本命數,可發揮到最強效果。


屬猴和雞

因是值年太歲的下閣,初五當天身上應穿上少量黃色的衣物,身上必需帶備 3 張一百元鈔票,和 8 張十元鈔票,此稱為 本命數本命數要放在身邊 (即是手袋或銀包) 至少七天才會見效,如不小心使去鈔票,必需盡快補回,此數於頭一個月最快見效,最長效力為三個月。三個月後,這此鈔票必需於正當場合花費出去,即是不可於夜場或賭場花掉。

如使用此法後的十天之內已迅速見效,必需於家宅或辦公室的門口另放一個 本命數,可發揮到最強效果。

屬豬和鼠

因是值年太歲的對宮,初五當天身上應穿上少量白色的衣物,身上必需帶備 2 張一百元鈔票,和 7 張十元鈔票,此稱為 本命數本命數要放在身邊 (即是手袋或銀包) 至少七天才會見效,如不小心使去鈔票,必需盡快補回,此數於頭一個月最快見效,最長效力為三個月。三個月後,這此鈔票必需於正當場合花費出去,即是不可於夜場或賭場花掉。

如使用此法後的十天之內已迅速見效,必需於家宅或辦公室的門口另放一個 本命數,可發揮到最強效果。

屬龍、羊、狗、牛

因是值年太歲的上貴,初五當天身上應穿上少量啡色的衣物,身上必需帶備 8 張一百元鈔票,和 2 張十元鈔票,此稱為 本命數本命數要放在身邊 (即是手袋或銀包) 至少七天才會見效,如不小心使去鈔票,必需盡快補回,此數於頭一個月最快見效,最長效力為三個月。三個月後,這此鈔票必需於正當場合花費出去,即是不可於夜場或賭場花掉。


如使用此法後的十天之內已迅速見效,必需於家宅或辦公室的門口另放一個 本命數,可發揮到最強效果。

另外,2014 馬年運程 PDF 版經已完成,如有興趣者,請電郵往 randomdoor@gmail.com ,標題打上:  大師我要PDF 。

7 comments:

Anonymous said...

我是免年的,"身上必需帶備 5 張一百元鈔票,和 10 張十元鈔票" 可以換成 5張十元, 10張1元嗎? 謝謝.

數奇門 said...

不可以

Anonymous said...

師父你好,如果我屬猴,身上是只可以帶3張100元,8張10元嗎?還是可以帶多過這數目,例如5張100元,10張10元?

數奇門 said...

也是不可以

Anonymous said...

周師傅,100元紙幣容易搵,但而家好難再有咁多張10元紙幣,有冇其他辦法代替10元紙幣? 唔該.

Anonymous said...

師父,請問之後把紙幣入翻落銀行得唔得?

Anonymous said...

你好師父,
如真的要用錢,你建議用本命數那些錢還是,用8達通,信用卡代替? 謝謝