Monday, October 18, 2010

解構 讀心神探我一向都對無記的電視劇都零興趣, 不過最近讀心神探好像是與占卜有關, 故不免坐定定看一下. 星期五晚那集, 我看了接近 50分鐘, 已接近體能極限了, 故即刻飛身洗澡. 十零分鐘搞掂, 節目當然已做完, 手上卻響起短訊. 只見美女 M的訊息寫上: “師父, 你有看嗎 ? 她只是用一個銅錢呀 ”

原來就只差那幾分鐘, 翌日即刻上網睇playback . 現附上 screen shot (及以職業身份分析)如下:

劇情: 湯跟林 在餐廳面談及占卜

很多術數從業都會在餐廳見面, 我以前有一段日子也是這樣. 不過當眾搖龜占卜就萬中無一了, 那銅錢跟龜殼造成的敲擊樂, 太過 creating a scene 了吧.劇情: 湯用一個銅錢占卜

我從未見/聽過一個銅錢可以占卜, 如可以的話, 擲銀仔估公或字都可以了. 可能編劇的意思是, 一個銅錢較細聲, 故可以在餐廳占卜吧.


劇情: 卦象排好了, 進行解卦情序.

若認真的看卦象而言, 這名六十一歲的男性(可能是林父)早己死了, 應該是被鎗殺或被因失血過多而死的. 可惜這集沒有提供占卜日期, 否則就更能推算了. 湯說那個占卜得出水雷解, 卦象如下(留意我們職業的都是打幢寫, 不知是誰教湯打橫寫呢?):


【伏 神】   
 螣蛇     財 || 戌土  
 勾陳    應官 || 申金  
 朱雀     孫 | 午火  
 青龍     孫 || 午火  
 玄武    世財 | 辰土  
 白虎  兄 || 寅木 (子父) 

No comments: