Friday, December 28, 2007

貝娜齊爾

出生八字(缺乏時柱)

日月年
癸戊癸
卯土巳

大運 45歲
去世日子八字

時日月年
乙乙壬丁
酉未子亥

癸水生卯木,自助食神,利讀書. 於Harvard跟
Oxford畢業,成績一流.首位女性成為總理.
本命最強為土, 土為官殺,官殺強者, 宜做紀
律部隊或政府/大機構之事可惜,本命太弱,
為財多身弱格, 女命以父為財,身太弱, 故父
早於其26歲已死. 財生官殺, 本命財多官殺強,
故常犯貪污/洗黑錢官非.

大運行癸亥, 本來屬水, 但戊癸化火,地支又一片
巳午火,無生洩調候,火太強. 去世當日, 天干丁壬
合木,全遍皆木,木能生火. 即有如一個蠟燭
處於火海中, 又有強木燃火, 已屬大凶.

癸亥大運, 丁亥年= 2亥.地支亥卯未合木, 巳午未
化火大火加上強木生旺火勢, 全局冇水/金/土,
五行嚴重失衡, 中鎗失救而死.

此命就算作平凡人論,都會應此劫.皆因八字結構問題
八字結構即代表磁場效應, 衰運即較差磁場, 好運即
較好磁場.

祝佢係天國安樂.

5 comments:

咸水魚 said...

癸卯日辰已空亡,金空鳴、火空發。
歲運亥水來沖,沖旺旺發上加發。
看她有此等地位,身弱應透庚辛干,是用神所在,癸戊火尅金又或是丁壬木泄金,都應金火所傷之劫。
第二個可能是從格,時干透傷,食神制剎,也是用神,丁癸沖傷,丁壬木為傷食之年,也是劫數之年。

二打六 said...

師兄

看來你既八字功力好深厚喎

但係...有冇諗..你個呢段文字可以淺白小小?

咸水魚 said...

二師兄

見笑啦。

上文pat野其實係假設貝的命是
貪財壞印 or
棄命從財
加上傷食印綬,一來是命中有名聲,但因身旺方可勝財的原則,名利會互相抵觸,大起大落。單看性格,其人終有日會遇害,為何﹖名名利利濊卻灣刀邊...

二打六 said...

咸兄,你係朱老師學生?

睇你寫d野都幾文言文feel...
好彩 ! 小弟都叫做識字..勉強可以理解
到^_<

小弟家師都有談及過朱老師...但係佢所教我
既就比較用字淺白d...我聽聞朱老師好注重十神架喎..吳係好理五行強弱既...係嗎?

咸水魚 said...

二兄,
朱老師剩係教十神,同神對應神煞。
對五行有點排斥。