Friday, January 20, 2012

上網台講十二生肖

就黎放假啦,大家係咪吾知搞咩好呢 ?

係我寫緊運程書既同時,大家不如係精神上支持下我啦。

新年豆完利是,就過黎聽下啦。

呢度

很多謝節目主持的邀請,當晚沒有跟你們食飯很遺憾,可下次一齊打邊爐吧 !

No comments: