Wednesday, December 29, 2010

她說我似.....

昨夜會客, 可能老闆娘嫌敝館寒酸簡陋, 力邀在下上她的辦公室算一下流年. 本打算推掉這單生意了, 但見相金尚有幾斗米之數. 唉, 搵食艱難, 唯有折一折腰了罷.

老闆娘從事美容行業, 出身寒微, 教育程度只得初中, 但今僅僅三十出頭, 已是六七所美容院的大老闆. 以這種學歷出身, 若不能嫁得好人家, 今夕只能於兩三種行業掙紮求存. 一是日以繼夜, 在平民式的商場, 做賣衫sale 屎之流. 一是踢着白色高靴, 處身九流食檔, 或江湖酒吧, 當一名每隔五分鐘被人用言語或眼神非禮的啤酒妹. 誰敢說沒有命水, 沒有命理這回事 ?

說回論命重點, 恰巧要告訴她今年會有姻緣出現, 請打醒精神, 小心夫妻感情. 客人聞言, 便興奮地說: “今年都有人約我啦, 不過佢個樣好古怪, 我吾蘇佢之嘛. ”

我說: “古怪 ? 即係點 ? 吾靚仔 ? ”

她說: “吾知呀, 總之吾係好得啦 ”

我微微一笑, 說: “哦, 甘我個樣算吾算古怪 ?”

她說: “你呀 ? 我覺得, 你個樣似兔仔 ” (!!!)

我微微一凜, 心裡無限個問號與感嘆號, 再加上一千句 “WTF WTF WTF ?!”

在那一剎那, 唯有慶幸她不是說我個樣似 “狗仔”....

相信經過此次之後, 都係無謂野吾講甘多罷了.

No comments: