Thursday, August 30, 2007

相無獨看係短短三個月裡面
大大話話睇(相)左幾廿人(我知我知,好少呀嘛)
由凡夫走卒到某跨國財務機構Global Head

終於開始領略睇相既3個層次

1)最低級別
以貌相之,根據最基本理論如流年部位/痣癦作推算
最多呢類人既地方=廟街
吳係吳準,不過可以再好d
例如:電視睇到個班

2)中間級別
以骨論相,已十分熟知級別1的知識,再配以骨與肉的結構;得知客人的貴賤禍褔之分
但亦有能人異士可秤骨以相之(無需看手相面相)
例如:甚少(多為僧侶或有眼疾之人)

3)最高級別
以氣相之,根本已由細睇到大,有天份兼勤力(兼得勤力之法);被佢睇到係你好彩或俾$500-$700睇15分鐘
單憑看你氣色, 一兩眼已知你何時有禍或褔,更甚者可鑒片刻之大限或死亡
例如: 陳祖堯(已故),林國雄等早期大師

4)無法級別
大陸師傅,經過文革清洗已經吳知佢地根據咩去推算,有準有吳準.
例如:英皇陳伯?(已故)

No comments: