Thursday, August 23, 2007

甲遁於癸

一直都係不斷甘睇人地既blog, 自己又甘得閒
終於的起心肝
開始試下寫blog

由返工到返学, 睇相到打波, 試下做個記錄....

點解叫數奇門?

數奇門係<奇門遁甲>裡面既一種, 另一種係叫法奇門
(有法術的原素, 相信已失傳)
(如果你吳知咩係奇門遁甲, 遲下我再post 出黎)

其實一日裡面經過甘多度門, 梗有d野想講既

No comments: