Friday, September 19, 2008

典故
有時我地講說話會不期然用左好多古代字眼而不知, 經過現代人既擴大及現實化. 其本身意思同現今之意可謂大纜都扯吾埋.但有時又啱啱可以表達到當時既意思, 今日本門試把其看個清楚

如以下例:

你真係夠"格":古代形容"成格方為貴", 即係話個命格無咩特別既話; 富貴極有限.
但係,女命"成格"的話;就特別容易婚姻有問題.時至家陣,有"格"即係話較其他人特別之用語.

例-朋友見你係某深圳夜場饑不擇食,逢女就攬, 可以話
哇! 個件甘豬你都夠膽同佢打車輪, 真係夠格!

正印女友: 八字有分正印偏印, 正印有本身/本來/正當既含意. 而家, 就變左令人本來最名正言順個個但係又一出現又令人吾多高興既角色.

例: 係佐敦跳緊茶舞,你同個湖南妹玩完除衫大話骰; 乾柴烈火, 諗緊問佢既收費表. 但係你個老死突然面清口唇白同你講: 大鑊, 你個正印黎左 ! 即刻以光速埋單鬆人

捉錯用神: 用神係八字裡即係話你要用/需要既元素, 有佢先有運行. 捉錯左, 就乜運都無. 時至今天, 已化為撞板/誤會之意.

例 -友儕間食飯飲野, 結識新朋友後; 興恰恰問人攞電話但係又無功而回
某女友人笑駡: 大哥, 你無野哈化 ? 佢同你猜兩板你就以為佢受溝 ? 捉錯哂啦..

煞氣好重: 煞氣於風水是何物, 我無需多花唇舌. 但若於八字, 煞應寫為殺. 殺者可解之意甚長, 於正面為不畏艱難, 於負面則為有仇必報之類. 今天, 煞氣可以代表一個令人充滿不安/恐懼/心傷之情緒

例-去完一間所謂好得既場, 一出門口. 老友大吐苦水
妖, 頭先個場殺氣好那重喎.. 成場恐龍兼豬扒.. 吾知以為去左侏羅記呀 !

辰時卯時: 寅卯辰係指零晨5點到朝早11點既時間. 現代即指一段好短又好連續既時段

例 -有某癡情男愛上某拳手, 晚晚去同一間間bar都飲野
有眼紅拳手使勁索一口煙, 指住隔離張枱酸溜溜甘話 : 哇, 個條儍仔對你都幾好喎. 辰時卯時都黎捧你場

財多身子弱: 較為近原本子平八子的意思. 本意為一個人財星旺, 但沒有足夠精力去取. 現今則為諷刺別人無乜料子.

例:星期六, 半夜兩點係某樓上吧, 聽到友人暗駡: 頂, 一早話你財多身子弱架啦 ! 揸架M3 出黎, 比人劈幾杯威梳(威士忌溝梳打水)就要人送你撘的士返屋企, 下次吾那嗌埋你啦.

六神無主: 太文雅, 多屬老人家講. 不多花唇舌

行大運: 又一經典. 於八字解為一個人上運中, 一個運為之十年. 行運有衰運同好運之分, 並非行運就係好事. 現曲解作花多了力氣時間令人覺得on 居之意.

例:同快分手之女友去唱K, 明明間房係出入口附近. 但係你帶人行左條長走廊, 佢即刻fing 開你隻手; 怒爆爆話: 妖 ! 你識吾識路架 ? 搞到我行左大運, 早知叫Johnny 送我過黎啦.

見財化水: 命理上解作金生水, 視乎個人五行而論; 有些人可能會見財化水時更好運.
現分解為明明快要得到或已得到之事物其實係禍胎.

例 : 女友人着住套suit同你係Landmark hightea, 突然慘叫: 唉, 仲以為溝左件有錢仔; 有張黑卡揸下. 點知原本來佢供緊3層樓, 仲係深圳同上海有兩件二奶, 有個仲搞大左. 今次真係見財化水嘞 .

4 comments:

卡臣 said...

哈哈
原來日常咁多四字詞
嚟至相學
真係唔講唔知~~

數奇門 said...

係呀, 呢篇野想寫好耐了

卡臣 said...

而且啲例子舉得好抵死!

henry said...

哈, 難得卡兄欣賞.